Strona główna

Płaski i
przestrzenny
układ sił
zbieżnych


równowaga
płaskiego i
przestrzennego
układu sił
zbieżnych


zadania

      Analityczny warunek równowagi (metoda analityczna) płaskiego układu sił zbieżnych (czynnych i reakcji więzów) brzmi następująco: aby siły zbieżne leżące w jednej płaszczyźnie były w równowadze, sumy rzutów tych sił na osie układu współrzędnych muszą być równe zeru
                       

      Geometryczny warunek równowagi (metoda geometryczna) płaskiego układu sił zbieżnych brzmi: aby układ sił zbieżnych działających w jednej płaszczyźnie znajdował się w równowadze, wielobok utworzony ze wszystkich sił tego układu musi być zamknięty.

Wskazówki metodyczne przy wyznaczaniu reakcji więzów ciała sztywnego poddanego działaniu płaskiego układu sił zbieżnych:
  1. wydzielić ciało sztywne, którego równowagę rozpatrujemy,
  2. narysować siły czynne i reakcje więzów,
  3. sprawdzić, czy układ sił jest statycznie wyznaczalny,
  4. obrać układ współrzędnych Oxy, napisać równania równowagi według powyższych wzorów i rozwiązać je ze względu na niewiadome (metoda analityczna),
  5. narysować zamknięty wielobok sił utworzony ze wszystkich sił rozpatrywanego układu i wyznaczyć poszukiwane niewiadome (metoda geometryczna).


      Analityczny warunek równowagi (metoda analityczna) przestrzennego układu sił zbieżnych sprowadza się do trzech równań rzutów sił na dowolne trzy nierównoległe do jednej płaszczyzny osie. Po przyjęciu rzutowania na osie prostokątnego układu współrzędnych Oxyz otrzymamy następujące równania równowagi
                       

      Geometryczny warunek równowagi (metoda geometryczna) przestrzennego układu sił zbieżnych jest spełniony, gdy wypadkowa tych sił będzie równa zeru. Wielobok sił jest wtedy zamknięty i ma zgodny obieg wektorów sił.

Wskazówki metodyczne przy wyznaczaniu reakcji więzów ciała sztywnego poddanego działaniu przestrzennego układu sił zbieżnych są podobne jak w przypadku płaskiego układu sił zbieżnych.Statyka | Wytrzymałość materiałów

Przykładowe zadania | Testy