Strona główna

redukcja
płaskiego
układu sił


równowaga
dowolnego
płaskiego
układu sił

zagadnienia
statycznie
wyznaczalne


zadania

 

      Płaski dowolny układ sił znajduje się w równowadze, jeżeli sumy rzutów wszystkich sił na osie układu są  równe zeru i moment wszystkich sił względem dowolnego punktu O płaszczyzny działania sił jest równy zeru.
                 
Jeżeli moment układu sił względem dwóch punktów
A i B jest równy zeru oraz rzut sił na oś nieprostopadłą do odcinka AB łączącego te punkty jest równy zeru, to płaski układ sił jest w równowadze
                 
Dla równowagi płaskiego układu sił sumy momentów wszystkich sił względem trzech punktów nie leżących na jednej prostej muszą być równe zeru
                 

Wskazówki metodyczne przy wyznaczaniu reakcji więzów ciała sztywnego poddanego działaniu dowolnego płaskiego układu sił:
  • wydzielić ciało sztywne, którego równowagę rozpatrujemy,
  • narysować siły czynne i reakcje więzów,
  • sprawdzić, czy układ sił jest statycznie wyznaczalny,
  • w metodzie analitycznej napisać równania równowagi i rozwiązać je ze względu na niewiadome,
  • w metodzie geometrycznej narysować zamknięty wielobok sił, utworzony ze wszystkich sił rozpatrywanego układu i wyznaczyć poszukiwane niewiadome.

Szczególnym przypadkiem dowolnego płaskiego układu sił jest płaski układ sił równoległych. Zatem płaski równoległy układ sił znajduje się w równowadze, jeżeli spełnione są dwa równania równowagi
                 
Statyka | Wytrzymałość materiałów

Przykładowe zadania | Testy