Strona główna

redukcja
płaskiego
układu sił


równowaga
dowolnego
płaskiego
układu sił


zagadnienia
statycznie
wyznaczalne


zadania

 

      Zagadnieniami statycznie wyznaczalnymi nazywamy takie zagadnienia, które dotyczą równowagi układu sił działających w jednej płaszczyźnie na jedno lub kilka ciał sztywnych (układ mechaniczny), w których istnieje możliwość wyznaczenia niewiadomych sił. Niewiadome siły stanowią zwykle reakcje podpór albo siły wzajemnego oddziaływania wewnątrz rozważanego układu mechanicznego.

      W przypadku układu statycznie wyznaczalnego liczba reakcji zastępujących działanie więzów jest równa liczbie równań równowagi. Jeżeli więzów jest za mało, to dany układ mechaniczny jest niesztywny. Równowaga takiego układu może być zapewniona w przypadku spełnienia dodatkowych warunków, które zapewniają układowi odpowiednią postać geometryczną.

      Gdy więzów jest więcej niż potrzeba do unieruchomienia danego układu mechanicznego, dany układ jest przesztywniony. Wówczas niewiadomych reakcji jest więcej niż mamy równań równowagi i dlatego niektórych reakcji nie można wyznaczyć metodami stosowanymi w statyce. Zagadnienia takie nazywamy zagadnieniami statycznie niewyznaczalnymi.

      Do obliczenia niewiadomych sił należy uwzględnić odkształcenia i przemieszczenia prętów. Uzyskane w ten sposób dodatkowe równania współzależności odkształceń stanowią zależności o charakterze geometrycznym.

     
Statyka | Wytrzymałość materiałów

Przykładowe zadania | Testy